Porno hikayeleri gelinimi götten çok fena siktim

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Cumshots

Selam porno hikaye severler size çok hoşuma giden bie hikauemi yazacağım,bizim ?ğl?nı ?vl?ndir?li t?m bir ?y ?ldu. S?nr? d? iş bulm?k v? ç?lışm?k için İ?t?nbul? gitti. ?ğl?n iş v? ?v bul?n? k?d?r g?lin bizim y?nımızd? k?l???ktı. G?linim d?h? 21 y?şınd?, k???lı giyin?n, f?k?t ?tin? d?lgun düzgün vü?udu il? görülm?y? d?ğ?r, h?r ?rk?ğin ?ikm?k i?t?y???ği ??m?r güz?li bir kız idi. H?l? ?rk?d?n b?kın??, ?y?k bil?kl?rin? k?d?r uzun ?t?ğinin içind? yürürk?n bıldır bıldır titr?y?n ? k??? götü y?kmuydu! Z?t?n bizim ?ğl?n? kız i?t?m?y? gittiğimizd? g?linin ? götün? h??t? ?lmuştum v? kızı ?ğl?n? i?t?rk?n ??nki k?ndim? i?tiy?rmuşum gibi ??vin?r?k i?t?miştim. ?ğl?n İ?t?nbul? gid?li bir h?ft? ?lmuştu v? b?n içimd?ki ??n?v?r hi?l?rimi bir h?ft? z?r z??t ?ttim. K?l?y d?ğil ?vin içind? böyl? güz?l götlü t?z? bir g?lin d?l?şırk?n, (k?yınb?b??ı d? ?l??) bir ?rk?ğin r?h?t durm??ı. H?l? bir d? ?v işl?ri y???rk?n, y?rl?ri ?ü?ürürk?n önümd? d?m?lm?l?rı f?l?n b?n? k?f?yı iyi?? y?diriy?rdu. S?nki bil?r?k v? i?t?y?r?k öyl? h?r?k?tl?r y??ıy?r gibiydi. ?rtık çıldırmıştım v? k?f?m? k?ymuştum, g?linimi ?ik???ktim, h?m d? ? h??r?tini ç?ktiğim k??? götünü ?ikm?k v? götün? ?kıtm?k i?tiy?rdum. Günl?rd?n S?lı, bizim h?nım h?r S?lı k?mşul?rl? bir y?rd? t??l?nırl?r v? g?n?ld? bizim g?lini d? götürürdü. F?k?t b?n bir h??t? num?r??ı y??tım v? k?rım g?lini sakarya escort götürm?di. G?lind?n ?vd? k?lı? b?n? b?km??ını i?t?di, g?lin d? niy?timd?n h?b?r?iz bunu k?bul ?tti Ensest hikayeler… K?rım gittikt?n ??nr? ?r?d?n y?rım ???t g?çti. B?n k?ltukt? uz?nmış h??t? num?r??ın? d?v?m ?d?rk?n, g?lin y?nım? g?li?, “Bir ş?y i?t?rmi?in b?b??” diy? ??rdu. B?n d? ş?k? m?hiy?tind?, “G?l y?nım? uz?n!” d?dim. G?linim ç?k ş?şırmıştı, yüzü kız?rdı v? v? n? y?????ğını bil?m?z bir ş?kild? öyl??? d?ndu k?ldı. Birk?ç ??niy? ??nr? ş?ku ?tl?tı? d? k?ndin? g?lin??, “Mutf?kt? işim v?r!” d?yi? mutf?ğ? k?çtı. B?n d? h?m?n k?lktım v? ??şind?n mutf?ğ? gittim. G?lin? ?rk??ınd?n y?n?ştım v? k?lkık y?rr?ğımı k?lç?l?rın? d?y?dım, b?ynunu b?ğ?zını ?kş?y?r?k, “H?di g?l iç?ri gid?lim bir?z uz?n?lım!” d?dim. B?n b??tırıy?rum, “H?di g?l ?rtık!” diy?. G?linim d?, “H?yır ?lm?z! ?yı? ?yı?, y?şınd?n b?şınd?n ut?n, b?n ??nin kızın ??yılırım!” diy? k?çm?y? ç?lışıy?rdu. ?rtık ??n?v?r hi?l?rim t?m?m?n b?ni t?m?m?n k?ntr?l ?ltın? ?lmıştı, g?linimi k?lund?n tutu? ?ürükl?y? ?ürükl?y? ??l?n? götürdüm v? k?ltuğun üz?rin? yüzük?yun ?ttım… G?lin k?lkm?y? ç?lışırk?n ?ll?rini ?rk?d?n tuttum v? üz?rin? çull?ndım. G?linim ?ltımd? b?şl?dı kıvr?nm?y?, “Bır?k b?ni!” diy? y?lv?rıy?rdu. B?n?? t?m?m?n ?zmış v? kudurmuştum, g?lini ? k??? götünd?n ?ikm?d?n bır?km?y? sakarya escort içimd?ki ş?yt?n izin v?rmiy?rdu. Elimin t?kiyl? ?t?ğini b?lin? t??l?dım v? kül?dunu ?ş?ğı ?ıyırdım. S?nr? b?şl?dım g?linin t?z? götünü ?kş?m?y?. H?m ?kşuy?rdum h?m d? ??rm?ğıml? götünün d?r??ık d?liğini b?nim k??? y?rr?ğ? h?zırlıy?rdum. G?linim ?ğl?y?r?k y?lv?rıy?rdu, “Bır?k b?ni!” diy?. G?linim?, “T?m?m! S?kin ?l y?vrum! ?mın? ?ll?m?y???ğim, ??ni ??d??? gött?n i?tiy?rum, götünü bir k?r? ?ik?yim, ?nd?n ??nr? ?öz bır?k???ğım!” d?dim. G?linim hüngür hüngür ?ğl?m?y? v? kıvr?nm?y? d?v?m ?diy?rdu. B?n d? ?rtık götünü ?kş?m?yı v? ??rm?kl?m?yı bır?ktım v? y?rr?ğımı dış?rı çık?rdım. ?rtık ? h??r?tini ç?ktiğim götün t?dın? b?km?k i?tiy?rdum… Eliml? y?rr?ğımı g?linimin götünün d?liğin? d?y?dım. G?linin götü z?t?n b?nim ??rm?kl?md?n bir?z ?lışmıştı, b?n d? f?zl? ??ı ç?km?m??i için götünün d?liğin? ?z tükürdüm v? g?linimin ? güz?l götün? y?v?ş y?v?ş girm?y? b?şl?dım. H?m g?linim? g?r?k?iz y?r? ??ı v?rm?k i?t?m?diğimd?n y?v?ş giriy?rdum, h?md? bu işin ??nun? k?d?r z?vkini ?lm?k i?tiy?rdum. (B?nim y?rr?ğım bir?z büyüktür v? h?tırı ??yılır k?d?r d? k?lın). Y?rı?ı girmişti ki g?linim b?şl?dı b?ğırm?y?, b?lli ki ç?k ??ı ç?kiy?rdu. H?m?n b?şt? k?l?n ?liml? ?ğzını k???ttım v? götün? girm?y? d?v?m ?ttim. Ç?k ?ürm?di y?rr?ğımı kökün? k?d?r g?linimin sakarya escort d?r??ık d?liğin? ??kmuştum. G?linim y?rr?ğımın v?rdiği ??ı v? b?nim ?ğırlığım ?ltınd? kıvr?nırk?n, b?n b?şl?dım ??m??l?m?y?. G?linin d?r??ık göt d?liğini ?ikm?k ? k?d?r t?t v? z?vk v?riy?rdu ki, b?ş?lm?m?k için z?r tutuy?rdum k?ndimi Seks hikayeleri… 10 d?kik? y?v?ş t?m??d? götünü ?iktikt?n ??nr? g?linim ?ltımd? kıvr?nm?yı v? b?ğırm?yı k??mişti, b?yılmış gibi bir h?li v?rdı. ?ğzını v? ?ll?rini ??rb??t bır?ktım, hiç bir h?r?k?t y?ktu. İki ?liml? k??ıkl?rınd?n tutu? götünü bir?z yük??lt?r?k t?m??yu hızl?ndırdım. Z?t?n b?nim d? f?zl? d?y?n???k h?lim k?lm?mıştı, ç?k g?çm?d?n büyük bir r?h?tl?m?yl? g?linim d?r??ık götün? b?ş?lm?y? b?şl?dım v? üz?rin? yıkılıv?rdim. S?n d?ml?l?rı d? götün? ?kıttıkt?n ??nr? y?r?ğımı götünd?n çık?rı?, öt?ki k?ltuğ? ?turdum v? g?linin götünü ??yr?tm?y? b?şl?dım. S?nki bizim g?linin götünd?n ??tlı??n çık?rmışl?r gibi, götünün d?liği iyi?? ?çılmıştı. Bir ?ig?r? y?ktım v? g?linimin büzüğü k???n?n? k?d?r ??yr?ttim. G?linim 10 d?kik? k?d?r ölü gibi h?r?k?t?iz y?ttıkt?n ??nr? ?n?? k?ndin? g?ldi. K?ltukt?n z?r z?r k?lk?bildi v? kül?dunu ç?ki? ?t?ğini indir?r?k tuv?l?t? gitti. Çıktığınd? g?linim?, “B?n? b?k, bund?n kim??y? b?h??tm?y???k?in, d?ğil?? mill?t? ??nin ?r???uluk y??tığını ?öyl?rim v? b?b?nın ?vin? g?ri y?ll?rım!” d?dim. G?linim d? ‘T?m?m’ ?nl?mınd? b?şını ??ll?dı. ? günd?n ??nr? g?linim b?nl? bir ??niy? bil? y?lnız k?lm?dı v? hiç k?nuşm?dı. S?d??? y?nımızd? biril?ri v?rk?n b?nl? k?nuşuy?rdu. ?ğl?n iki ?y ??nr? bizim g?lini ?lı? İ?t?nbul? götürdü.porno hikaye

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*