Yeni Sekreter azgın çıktı

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Ass Play

Merrhaaba  İşyerinde sex hikayeleri okuyucuları. Bund?n ?n onb?r ??n? k?d?r önc? idi. M?sl?k h???tım? ?tıl?lı d?h? b?r, b?r buçuk s?n? k?d?r ?lmuştu. İşlerimi t?kip ?tm?k ?ç?n büromdan ?yrıldığımd? gelen g?denle ?lg?l?nm?s? ve ???l?m??ı içiin biir ??kr?t?r tutmuştum. N? varr k? sekreterimden ??k memnun d?ğildim. L?se mezunu v? koc? b?kl???n, gudub?t b?r ann?s? olan inc?, n?rin, ??ık sur?tlı ve ??n?rl? b?r tipti ve h?ç de ??? v?rm?yordu. Biir gün b?r d?stumun tavs?y?s? ?l? ??kr?t?rim? ?ol v?rdim ve h?r y?l? müsait ?an? kapısı açık b?r kızı s?kr?t?r ol?r?k iş? aldıım. Adı D?lek`t?. D?lek, kıs? bo?lu, ?r? gözlü, ?sm?r ve b?kışl?rı ile in?ana ümit veren mod?rn fikirli b?r kızdı. Günl?r g?çm?y? başladı. B?n ?lk günl?r ürkütmemek içiin ü?tün? g?tm?d?m. Biir?z da z?m?n? bıraktım b?k?lım ne ol?c?k d?y?. Bu arada bek?r ?lduğum içiin ge?eler? de büroya g?d?y?r v? biir? ?ç?? t?l?viz?on falan s??r?di??rdum. Bu ge?elerde sık sık şüphel? telef?nlar geli?ordu. Ar?y?n kişi h?ç k?nuşmu??r v? b?n?m ?e??m? d?nl???rdu. Bu arayanın Dil?k olduğunu ??nr?d?n k?nd?s?n? itir?f ett?re?ekt?m. Aradan b?r ay kaddar b?r zaman geçm?şt?. B?r gün kolum tutulmuştu ve ?ık sık ?vuşturuy?rdum. bahis siteleri D?l?k bunu görünce yanıma g?ld? ve k?lun tutulmuş her h?ld? b?n oğuv?r?y?m d?d?. B?n d? ?en bu ?şten ?nl?r mı?ın ded?m. Evet b?n ?l ?ldım kı?a sür? s?nr? ?y?leş?r d?d? v? ?ğma?a b?şl?dı. G?rç?kt?n d? kıs? b?r süre s?nr? kolum biiraz d?h? ?y? olmuştu. Bu arada ?ll?rinin t?m?sı da been? hayl? ?tk?l?m?şt?. Ert??i günü öğle t?tilind? tır?ş oldukt?n s?nr? bür?m? g?tt?m. Biir?z sonr? d? Dil?k g?ld?. Been k?nd?s?n? ??n? k?lumun ?ğrıdığını ve m?s?j ?a?masını i?tedim ve daha rahat olm?sı ?ç?n d? bür?nun dış?rıd?n görülm?y?n bölümündek? biir ??nd?l?e?e oturdum. D?lek de ?anıma g?ldi v? ma?aj y??m?y? b?şl?dı. M???j ??lınd? bahane ?d?. D?lek biir süre ma?aj ?a?tıktan ?onr? k?lumu bır?k?r?k ?muzlarımı v? b??numu da ovma?a b?şl?dı. Biird?n eğ?lerek ??n? tıraş ?lduğum ?üzüme b?r öpü?ük kondurdu. B?n d? h?ç b?kl?tm?d?n dudaklarına uzanarak c?va? v?rdim. Onu kuc?ğım? oturt?r?k uzun uzun doy? d??a ö?üştük.Bu ?t?şli ö?ü?üğün ?rdınd?n b?yıl???k g?b? ?lmuştu. Ohhh dün?? v?rmış ?lışmış kudurmuştan b?t?rmiş d??e boşana demem?şler dedi. K??ı açık olduğund?n h?r ?n biiri?i geleb?l?rd?. Onun içiin ? günlük ? k?d?rl? canlı bahis siteleri ?et?nd?k. B?r hafta k?d?r bu şek?lde öpüşm?l?rl? g?çt?. B?n s?nki onun b?k?r? olm?dığını bilmi??rmuş g?b? davranı?or f?zl? üstüne g?tm?yordum. Biir gün s?v?ş?rk?n b?rden durdu v? been kız d?ğilim bunu b?lm?n? ?st?yorum ded?. B?n de bunun ön?ml? ?lmadığını ?öyl?dim. Bugün sana ?st?d?ğ?n? vere?eğ?m dedi ve el?n? uzatarak f?rmu?rımı ?çtı. Dimdik ?lmuş ?lan ??r?ğımı ?l?n? ?ldı ve eğ?lerek saks?f?n ç?km??? başladı. Har?ka biir şek?lde yalıy?rdu. Şimdi?e kaddar bö?le?ini görm?miştim. A???i? b?r ş?kild? tahr?k ?lmuştum ve n?r?d?y?? gele?ekt?m. Biird?n ?ak?ofon çekme?i bır?kı? arkasını dönerek ?t?ğinin ?ltınd?n donunu ?ıyırdı ve öne d?ğru ?ğildi. B?ni bekl??ordu. Ne v?rki bu ??zis??n h?şuma gitm?mişti. Onu ??nd?lyeye oturttum ve b?c?kl?rını iki y?n? doğru açarak ? güzel ?m?ığını i?ic? ?rt??? çıkarttım. B???kl?rınd?n tut?rk?n ?arağımı ayarlayarak ?mın? güzel b?r g?r?ş ???tım v? soku? çık?rm??? b?şl?dım. Z?ten ????? t?hrik olduğum ?ç?n yarım dakika ?ç?nd? b?ş?ldım. P?ntolonumun geri ??bind?n kağıt m?ndil kutu?unu çık?rt?r?k kağıt mendillerle ?in??l ?rganlarımızı t?m?zl?d?k. D?l?k h?rhald? canlı bahis ??ni ?d?tt?n çıkmıştı ki kağıt mend?lde b?raz ?embel?k ?lmuştu. Bu günlük bu k?d?r y?t?r, d?yerek kilitl?miş ?lduğumuz ka?ı?ı ?ç?r?k b?rer s?g?r? ?akarak yorgunluk ç?yı içtik. Ert?s? günü ?pl? ç?k?y?rdum. F?k?t umduğum gibi ?lmadı, gelen g?denden ve işlerimden dol?yı pek kend???n? ?ıkıştır?m?dım o d? b?r?z ??lveleş?p k?çıyordu. Yani göst?rip gö?teri? v?rmi??rdu. Bu ?r?d? bür?ya biir battan??e t?dar?k ?tt?m. Ert?s? günü mes??den önc? büroya g?lm?k ?ç?n sözleştik. Ert??? günü ???t yed? buçuk sır?l?rınd? büro?? g?ld?ğ?md? ? b?nd?n önc? g?lm?ş, ??ba?ı ??k?r?k bür?yu i?i?e ısıtmıştı. B?n d? b?tt?ni???i çıkarttım v? sandal??l?r? ç?k?r?k biir yer açtım v? b?tt?ni?e?i biir ?atak g?b? ?ere ??rdim. Artık z?vk dak?kaları b?şl?mıştı. İk?m?z ??nı ?yn? s?yunduk v? b?tt?n?yen?n üz?r?n? ?atarak çılgınl?r gibi ?evişme?e başladık. Pozi??ond?n p?z?s??n? geçiyorduk. D?n?m?diğimiz p?zisy?n k?lm?mıştı. S?nund? ?k?m?z de b?tt?k ve to??rl?n?r?k ort?lığı t??l?dık. S??t d?kuz ?lmuştu. O gün n??ıl geçt? b?l?m?d?k. Ert??? günü geldiğinde, dün g?c? uyuy?m?dım m?hvetm?ş?n dün been? di?? ??lvel? c?lv?l? s?temlerde bulunu?ordu. Ond?n sonr? d? biir k?ç gün ?anıma bile y?kl?şm?dı. Daha ??nraki günlerde d? bu ?l?şk?m?z artarak dev?m ?tt?. Artık k?rı ko?? g?b? olmuştuk. B?rb?r?m?z?n kul?kl?rın? aşk ?öz?ükler? fısıldıy?r ve her fırs?tt? ?ikişiy?rduk.

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*